Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

Procés selectiu per a consolidació


Finalitat

Abans de "continuar" el tràmit cal que:

1- Comproveu si disposeu d'algun mètode d'identificació digital (certificat electrònic o sistema vàlid). Si actualment no en disposeu , teniu la possibilitat d' accedir a la plataforma IDCAT mòbil mitjançant:  alta al servei IDCAT MÒBIL.

2- Abans de presentar el vostre tràmit  heu de sol·licitar l'autoliquidació de la taxa (OF núm 22: Taxa per a la inscripció a les convocatòries per a la selecció de personal). Caldrà que us genereu la taxa en la carpeta ciutadana de la SEU electrònica municipal.

 - Aneu a l'opcio Liquidacions en l'apartat "LES MEVES DADES"

 - Us identifiqueu amb certificat digital o IdCatmobil.

 3- Disposeu d'un manual per a la realització d'autoliquidacions de taxes.

4- Una vegada pagada l'autoliquidació de la taxa, és molt important que descarregueu el justificant de pagament, que caldrà aportar més endavant.

5- Si no heu emplenat encara la sol·licitud, descarregueu el model específic de sol·licitud de la convocatòria.

6- Empleneu la sol·licitud amb molta atenció per tal que no manqui cap dada necessària.          

7- Guardeu la sol·licitud emplenada a l'ordinador.

És important que recordeu el lloc on heu guardat la sol·licitud perquè més endavant l'haureu d'incorporar com a document adjunt.

Sempre que sigui possible feu servir un ordinador, atès que hem detectat que la tramitació mitjançant mòbil genera algun problema a l'hora de guardar documents.

Disposeu d'una guia d'errors per a la tramitació de forma electrònica.

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Documentación requerida / Documentació requerida
- Sol·licitud
- Documento justificativo del pago o exención
- Document d'identitat
- Documentació acreditativa de la titulació requerida (o resguard drets expedició)
- Declaració relació de mèrits
Si procede / Si escau
- Currículum
- Documentació acreditativa del nivell requerit de llengua catalana
- Documentació acreditativa del nivell requerit de llengua espanyola
- Documentació acreditativa grau de minusvalidesa
Méritos / Mèrits
- Formació reglada
- Formació general
- Formació específica
- Experiència professional a l'Aj. de Rubí o organismes municipals en el lloc o plaça convocada
- Serveis prestats a l'Aj. de Rubí o altra Adm. pública en llocs de mateixa categoria convocada
- Informe de vida laboral i/o Annexos I (certificats de serveis prestats)