Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

Subvencions nominatives per a entitats i associacions ciutadanes

Subvencions nominatives per donar suport a entitats i/o associacions de Rubí per a projectes de l'any 2021


Finalitat

AVÍS IMPORTANT

 Abans de "continuar" la tramitació cal que:

1- Comproveu si disposeu de certificat digital o  IDCAT MÒBIL. És imprescindible acreditar-se per poder realitzar correctament el tràmit. 

2- Si encara no heu emplenat la sol·licitud, podeu descarregar el model de sol·licitud i els annexos a l'apartat "recursos relacionats del tràmit".

3- Empleneu la documentació amb molta atenció per tal que no manqui cap dada necessària.         

4- Guardeu a l?ordinador els documents que heu emplenat.

(És important que recordeu el nom i el lloc on heu guardat la sol·licitud i els annexos ja que més endavant l'haureu d'incorporar com a documentació adjunta)

5- Adjunteu la documentació necessària.

6- Recordeu activar,  en el formulari de sol·licitud,  la casella de notificació electrònica. Introduïu la vostra adreça electrònica (email).

Una vegada presentada la documentació i finalitzat el procés, es generarà un document justificant de registre.

 Us recordem la necessitat de fer un ús responsable d'aquest canal per tal d'assegurar una prestació eficient i adequada del servei. 

 

Si tens problems per a  tramitar online, pots consultar la guia d'errors al tramitar la instància de forma electrònica.

 Us recordem la necessitat de fer un ús responsable d'aquest canal per tal d'assegurar una prestació eficient i adequada del servei. 

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Doc. requerida
- Model de sol·licitud omplert i signat
- Document que acrediti la representació que té el signant de la sol·licitud i el seu DNI.
- Proposta d'activitats i Pressupost , d'acord amb el model normalitzat (Annex2)
- Balanç anual, d'acord amb el model normalitzat (Annex 4)
- Acreditació del compliments de les obigacions fiscals amb la Seg. Social
- Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari/ària (Annex7)
- Sol·licitut transferència bancaria per al pagament de creditors (Annex5)
Sol·licitud fora de termini