Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

Subvencions per a projectes de Cooperació Internacional al desenvolupamentFinalitat

AVÍS IMPORTANT

 Abans de "continuar" la tramitació cal que:

1- Comproveu si disposeu de certificat digital o  IDCAT MÒBIL. És imprescindible acreditar-se per poder realitzar correctament el tràmit. 

2- Si encara no heu emplenat la sol·licitud, podeu descarregar el model de sol·licitud i els annexos a l'apartat "recursos relacionats del tràmit".

3- Empleneu la documentació amb molta atenció per tal que no manqui cap dada necessària.         

4- Guardeu a l?ordinador els documents que heu emplenat.

(És important que recordeu el nom i el lloc on heu guardat la sol·licitud i els annexos ja que més endavant l'haureu d'incorporar com a documentació adjunta)

5- Adjunteu la documentació necessària.

6- Recordeu activar,  en el formulari de sol·licitud,  la casella de notificació electrònica. Introduïu la vostra adreça electrònica (email).

Una vegada presentada la documentació i finalitzat el procés, es generarà un document justificant de registre.

 Us recordem la necessitat de fer un ús responsable d'aquest canal per tal d'assegurar una prestació eficient i adequada del servei. 

 

Si tens problems per a  tramitar online, pots consultar la guia d'errors al tramitar la instància de forma electrònica.

 Us recordem la necessitat de fer un ús responsable d'aquest canal per tal d'assegurar una prestació eficient i adequada del servei. 

Terminis de presentació

12/11/2021 00:01:00  -  25/11/2021 23:59:00

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Documentació
- Model de sol·licitud omplert i signat
- Declaració responsable (Annex 1)
- Dades identificatives dels actors (Annex 2)
- Descripció del projecte (Annex 3)
- Sol·licitud transferència bancària per al pagament de creditors
- Document de registre com a entitat
- Estatuts de l'entitat
- Memòria d'activitats
- Documentació acreditativa de projectes de cooperació al desenvolupament
- Memòria econòmica
En cas de representació
- Autorització de representació per a realitzar tràmits amb l'Ajuntament
De la contrapart local
- Document de registre com a entitat (de la contrapart)
- Estatuts de l'organització
- Memòria d'activitats (de la contrapart local)
- Memòria econòmica (de la contrapart local)
De la relació entre l'entitat sol·licitant i la contrapart
- Document justificatiu de la relació entre les parts
- Declaració responsable de les dues entitats sobre els recursos humans i tècnics
Sol·licitud fora de termini