Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

Ajuts habitatge - HABAJ

HABAJ - Ajuts habitatge


Finalitat

AVÍS IMPORTANT

Abans de "continuar" el tràmit cal que:

1- Comproveu si disposeu d'algun mètode d'identificació digital com un certificat electrònic o sistema vàlid. Si actualment no en disposeu , teniu la possibilitat d' accedir a la plataforma IDCAT mòbil mitjançant:  alta al servei IDCAT MÒBIL,

2- Si no heu emplenat encara la sol·licitud, descarregueu el model de sol·licitud.

3- Empleneu la sol·licitud amb molta atenció per tal que no manqui cap dada necessària.          

4- Guardeu la sol·licitud emplenada a l'ordinador.

És important que recordeu el lloc on heu guardat la sol·licitud perquè més endavant l'haureu d'incorporar com a document adjunt.
  

Sempre que sigui possible feu servir un ordinador, atès que hem detectat que la tramitació mitjançant mòbil genera algun problema a l'hora de guardar documents.


 Us recordem la necessitat de fer un ús responsable d'aquest canal per tal d'assegurar una prestació eficient i adequada del servei. 

Terminis de presentació

13/09/2021 00:01:00  -  15/10/2021 23:59:00

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Documentació MODALITAT 1
- Còpia de l'escriptura que acrediti el dret sobre l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut
Documentació MODALITAT 2
- Còpia del contracte de lloguer de l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut
Documentació genèrica requerida
- Model de sol·licitud degudament omplert i signat
- Còpia del DNI / NIE de tots els membres de la unitat de convivència
- Declaració de la renda o el certificat d'imputacions íntegres
- Model de sol·licitud de transferència bancària emplenat i segellat
- Justificants del pagament de les despeses de l'habitatge
- Còpia del grau de reconeixement de discapacitat, si escau
- Còpia del títol de família monoparental, si escau
- Còpia del títol de família nombrosa, si escau
En cas de representació
- Document d'autorització (MD-002-CAT-V1)
Sol·licitud fora de termini