Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

Subvencions per a la millora del comerç

Subvencions per a la millora del comerç


Finalitat

AVÍS IMPORTANT

 Abans de "continuar" la tramitació cal que:

1- Comproveu si disposeu de certificat digital o  IDCAT MÒBIL. És imprescindible acreditar-se per poder realitzar correctament el tràmit. 

2- Si encara no heu emplenat la sol·licitud, podeu descarregar el model de sol·licitud i els annexos a l'apartat "recursos relacionats del tràmit".

3- Empleneu la documentació amb molta atenció per tal que no manqui cap dada necessària.         

4- Guardeu a l?ordinador els documents que heu emplenat.

(És important que recordeu el nom i el lloc on heu guardat la sol·licitud i els annexos ja que més endavant l'haureu d'incorporar com a documentació adjunta)

5- Adjunteu la documentació necessària.

6- Recordeu activar,  en el formulari de sol·licitud,  la casella de notificació electrònica. Introduïu la vostra adreça electrònica (email).

Una vegada presentada la documentació i finalitzat el procés, es generarà un document justificant de registre.

 Us recordem la necessitat de fer un ús responsable d'aquest canal per tal d'assegurar una prestació eficient i adequada del servei. 

 

Si tens problems per a  tramitar online, pots consultar la guia d'errors al tramitar la instància de forma electrònica.

 Us recordem la necessitat de fer un ús responsable d'aquest canal per tal d'assegurar una prestació eficient i adequada del servei. 

Terminis de presentació

03/06/2021 00:01:00  - 

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Documentació que cal aportar

Doc. obligatòria
- Sol·licitud
- Còpia del NIF, NIE, CIF
- Còpia IAE
- Titol acreditatiu de la propietat, lloguer o cessió
- Descripció de l'actuació i/o el projecte tècnic, si h'ha elaborat
- Pressupost detallat elaborat pel proveïdor o contractista o factura de l'actuació realitzada
- Declaracio responsable degudament emplenada (FR-CO-39)
- Model de sol·licitud de transferència bancària
Si l'actuació s'ha executat abans de la presentació de la sol·licitud, cal adjuntar:
- Projecte tècnic
- Memoria
- Fotografies
- La relació classificada de les despeses
- Factures o documents de valor probatori
- Justificant de pagament (rebuts o apunts bancaris)
- Relació detallada dels altres recursos no municipals
- Autoritzacio de la propietat
- Autoritzacio de la junta de propietaris
- Certificat d'obligacions tributàries i seguretat social
Documentació si s'escau
- Certificat conformitat lingüistica