Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

Devolució d'avals i fiances per llicències d'obres

Devolució d'avals i fiances per llicències d'obres


Finalitat

Abans de "continuar" el tràmit cal que:

1- Comproveu si disposeu d'algun mètode d'identificació digital com un certificat electrònic o sistema vàlid. Si actualment no en disposeu , teniu la possibilitat d'accedir a la plataforma IDCAT mòbil mitjançant:  alta al servei IDCAT MÒBIL,

2- Si no heu emplenat encara la sol·licitud, descarregueu el model de sol·licitud de devolució d'avals i fiances, descarregueu el model

3- Empleneu la sol·licitud amb molta atenció per tal que no manqui cap dada necessària.          

4- Guardeu la sol·licitud emplenada a l'ordinador.

És important que recordeu el lloc on heu guardat la sol·licitud perquè més endavant l'haureu d'incorporar com a document adjunt.
  

Sempre que sigui possible feu servir un ordinador, atès que hem detectat que la tramitació mitjançant mòbil genera algun problema a l'hora de guardar documents.

Si tens problemes per tramitar online, pots consultar la guia d'errors al tramitar la instància de forma electrònica.

Terminis de presentació

31/05/2021 12:56:00  - 

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Documentació
- Sol·licitud de devolució de fiances per obres
En cas d'Obra Major, d'Obra Menors o Comunicacions prèvies d'obra amb tècnic o sense tècnic
- Certificat original de l'Abocador que ha rebut els residus on consti, el número de gestor de residus autoritzat, dates de lliurament, quantitats i tipus de residus.
- Fotografies estat final de les obres.
- Comunicació prèvia de primera ocupació (en cas d'Obra Major).
- Certificat de Final d'Obres signat pel tècnic facultatiu de l'obra (en cas d'obra major o menor)
En cas de NO execució de les obres per caducitat, renúncia o desistiment
- Certificat signat pel técnic facultatiu de l'obra acreditatiu de la NO execució de les mateixes.
- Fotografies estat final de la finca.
Documentació de representació
- Poders del representant legal (persona jurídica)
- Model d'autorització (persona física)