Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

Comunicació prèvia obres INSTAL·LACIÓ D'AUTOCONSUM AMB ENERGIA FOTOVOLTÀICA - CPO

Comunicació prèvia obres INSTAL·LACIÓ D'AUTOCONSUM AMB ENERGIA FOTOVOLTÀICA  - CPO


Finalitat

Abans de "continuar" el tràmit cal que:

1- Comproveu si disposeu d'algun mètode d'identificació digital com un certificat electrònic o sistema vàlid. Si actualment no en disposeu , teniu la possibilitat d'accedir a la plataforma IDCAT mòbil mitjançant:  alta al servei IDCAT MÒBIL,

2- Si no heu emplenat encara la sol·licitud, descarregueu el model de comunicació prèvia d'obres, descarregueu el model

3- Empleneu la sol·licitud amb molta atenció per tal que no manqui cap dada necessària.          

4- Guardeu la sol·licitud emplenada a l'ordinador.

És important que recordeu el lloc on heu guardat la sol·licitud perquè més endavant l'haureu d'incorporar com a document adjunt.
  

Sempre que sigui possible feu servir un ordinador, atès que hem detectat que la tramitació mitjançant mòbil genera algun problema a l'hora de guardar documents.

Si tens problemes per tramitar online, pots consultar la guia d'errors al tramitar la instància de forma electrònica.

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Documentació
- Sol·licitud de comunicació d'obres
- Autor. Comunitat P. en cas d'obres que afectin elements estructurals i/o façanes i elements comuns
- Pressupost detallat de l?empresa constructora/instal·ladora, degudament signat i segellat per aquesta.
- Recull fotogràfic a color i en bona resolució de l'estat actual de l'habitatge/edificació i teulada
- Nomenament de contractista
- Plànol d'emplaçament en el que la finca sigui clarament identificada (no s'accepten plànols de Google Maps)
- Declaració Responsable Tècnics
- Nomenament de la Direcció facultativa (assumeix del tècnic competent)
- Projecte tècnic signat pel tècnic competent i el promotor (per duplicat si és presencial)
Documentació de representació
- Poders del representant legal (persona jurídica)
- Model d'autorització (persona física)