Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

Petició de nomenament de representant legal


Finalitat

AVÍS IMPORTANT

La llei 39/2015 d?1 d?octubre en l?article 14.2 diu que estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d?un procediment administratiu,  les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin.

Abans de "continuar" el tràmit cal que:

1- Comproveu si disposeu d'algun mètode d'identificació digital com un certificat electrònic o sistema vàlid. Si actualment no en disposeu , teniu la possibilitat d' accedir a la plataforma IDCAT mòbil mitjançant:  alta al servei IDCAT MÒBIL,

2- Comprovi que dispossa de tota la documentació necessària.

És important que recordeu el lloc on heu guardat la documentació perquè més endavant l'haureu d'incorporar com a document adjunt.
  

Sempre que sigui possible feu servir un ordinador, atès que hem detectat que la tramitació mitjançant mòbil genera algun problema a l'hora de guardar documents.


 Us recordem la necessitat de fer un ús responsable d'aquest canal per tal d'assegurar una prestació eficient i adequada del servei. 

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

En cas de representació de persona jurídica / En caso de representación de persona jurídica
- Document d'identitat del representant
- Document acreditatiu de la representació
- Targeta identificativa fiscal
En cas entitats i/o associacions / En caso de entidades y/o asociaciones
- Document d'identitat del representat i president
- Estatus vigents inscrit en el registre corresponent
- Document acreditatiu de la representació (en cas d'idenditat sense personalitat jurídica)