Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

Inscripcions escola municipal d'art


Finalitat

AVÍS IMPORTANT

Si disposeu de certificat electrònic o de la possibilitat d'obtenir-lo  alta al servei IDCAT MÒBIL, si us plau, feu-lo servir per accedir al tràmit.

En aquest moment no és possible enviar la notificació en suport paper, a la vista del Reial decret 487/2020, de 10 d'abril, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Per aquest motiu, haurà de seleccionar la notificació electrònica , exclusivament.

 

Si tens problems per a  tramitar online, pots consultar la guia d'errors al tramitar la instància de forma electrònica.

 Us recordem la necessitat de fer un ús responsable d'aquest canal per tal d'assegurar una prestació eficient i adequada del servei. 

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Documentació
- Model de sol·licitud degudament omplert
- Còpia del DNI/NIE/Passaport del sol·licitant
En cas de menors d'edat
- Còpia del DNI/NIE del pare, mare o tutor/a
- Còpia del DNI/NIE o llibre de família on està inscrit l'alumne/a
- Document acreditatiu de les NEE