Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

Subvenció per a la pràctica de l'esport federat, extraescolar i activitats d'inclusió per als infants i joves

Subvenció per a la pràctica de l'esport federat, extraescolar i activitats d'inclusió per als infants i joves


Finalitat

AVÍS IMPORTANT

 Abans de "continuar" la tramitació cal que:

1- Comproveu si disposeu de certificat digital o  IDCAT MÒBIL. És imprescindible acreditar-se per poder realitzar correctament el tràmit. 

2- Si encara no heu emplenat la sol·licitud, podeu descarregar el model de sol·licitud i els annexos a l'apartat "recursos relacionats del tràmit".

3- Empleneu la documentació amb molta atenció per tal que no manqui cap dada necessària.         

4- Guardeu a l?ordinador els documents que heu emplenat.

(És important que recordeu el nom i el lloc on heu guardat la sol·licitud i els annexos ja que més endavant l'haureu d'incorporar com a documentació adjunta)

5- Adjunteu la documentació necessària.

6- Recordeu activar,  en el formulari de sol·licitud,  la casella de notificació electrònica. Introduïu la vostra adreça electrònica (email).

Una vegada presentada la documentació i finalitzat el procés, es generarà un document justificant de registre.

 Us recordem la necessitat de fer un ús responsable d'aquest canal per tal d'assegurar una prestació eficient i adequada del servei. 


Si tens problems per a  tramitar online, pots consultar la guia d'errors al tramitar la instància de forma electrònica.

 Us recordem la necessitat de fer un ús responsable d'aquest canal per tal d'assegurar una prestació eficient i adequada del servei. 

Terminis de presentació

22/06/2021 00:00:00  -  14/07/2021 23:59:00

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Documentació
- Model de sol·licitud omplert i signat
- Declaracions responsables (Annex 1)
- DNI/NIE/Passaport del sol·licitant i persones majors de 16 anys relacionades amb la sol·licitud
- Còpia del llibre de familia complet
- Certificat del nen/a de discapacitat (si escau)
- Document acreditatiu d'emancipació legal (si escau)
Dades inscripció
- Certificat emès per l'entitat o AMPA (Annex 2)
- Còpia de la fitxa esportiva de la temporada
- Albarà amb la data d'expedició de la fitxa
- Full d'inscripció de la temporada en curs de l'entitat
Dades econòmiques
- Declaració renda o certificat negatiu d'Hisenda majors de 18 anys de la unitat familiar
- Altres documents acreditatius d'ingressos contributius i no contributius
En cas de separació o divorci
- Sentència de separació o divorci, o conveni regulador
- Reclamació de la pensió d'aliments en el cas que no s'estigui complint
En cas de violència de gènere o circumstàncies especials
- Document acreditatiu de violència de gènere
Sol·licitud fora de termini