Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

Inscripcions escoles bressol municipals


Finalitat

AVÍS IMPORTANT

Si disposeu de certificat electrònic o de la possibilitat d'obtenir-lo  alta al servei IDCAT MÒBIL, si us plau, feu-lo servir per accedir al tràmit.

En aquest moment no és possible enviar la notificació en suport paper, a la vista del Reial decret 487/2020, de 10 d'abril, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Per aquest motiu, haurà de seleccionar la notificació electrònica , exclusivament.

 

Si tens problems per a  tramitar online, pots consultar la guia d'errors al tramitar la instància de forma electrònica.

 Us recordem la necessitat de fer un ús responsable d'aquest canal per tal d'assegurar una prestació eficient i adequada del servei. 

Terminis de presentació

02/06/2020 00:00:00  -  31/12/2020 23:59:00

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Documentació
- Sol·licitud
- Còpia del llibre de família, certificat de naixement o documents acreditatius de la filiació
- Còpia del DNI/NIE o passaport del pare i de la mare
- Autorització per a accedir a la consulta de dades a altres Administracions Públiques
Proximitat del lloc de treball en cas de no tenir domicili a Rubí
- Còpia del contracte de treball o certificat emès per l'empresa
Discapacitat: Caldrà presentar algun o alguns d'aquests documents
- Còpia del certificat de discapacitat
- Còpia de la resolució on es reconeix la pensió d'incapacitat
- Còpia de la resolució on es reconeix pensió de jubilació incapacitat permanent
Beneficiari/ària de la prestació de la renda garantida de ciutadania
- Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació
Condició legal de família nombrosa o monoparental
- Còpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent
Altres situacions
- Resolució judicial quan l'Infant estigui sota tutela o guarda legals
- Informe de serveis socials quan l'Infant estigui sota guarda de fet
- Altre documentació acreditativa en cas de divorci o separació