Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

Alta al Padró per canvi de residència


Finalitat

AVÍS IMPORTANT

 Si disposeu de certificat electrònic o de la possibilitat d'obtenir-lo  alta al servei IDCAT MÒBIL, si us plau, feu-lo servir per accedir al tràmit. D'aquesta forma obtindreu un justificant del registre de la presentació de la vostra sol·licitud.

En aquest moment no és possible enviar la notificació en suport paper, a la vista del Reial decret 487/2020, de 10 d'abril, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Per aquest motiu, haurà de seleccionar la notificació electrònica , exclusivament.

 

Us recordem la necessitat de fer un ús responsable d'aquest canal per tal d'assegurar una prestació eficient i adequada del servei.  

Si tens problemes per tramitar online, pots consultar la guia d'errors al tramitar la instància de forma electrònica.

DESCRIPCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 

Alta al Padró Municipal d'Habitants

 • Full Padronal (MD-PMH-01)

 

Document acreditatiu de la identitat:

 • Documentació d'identitat en vigor de totes les persones majors de 14 anys de la unitat familiar (espanyols DNI, estrangers targeta de residència o passaport
 • Llibre de família o certificat de naixement de totes les persones menors d'edat

 

En cas de menors que residiran amb només un dels dos progenitors:

 • El model MD-PMH-04-Model autorització menors PMH, de l?altre progenitor per poder realitzar l?alta del PMH del menor en el seu domicili, o be
 • Resolució judicial de la guàrdia i custòdia a nom de la persona peticionària o bé
 • Model MD-PMH-05-Model declaració responsable menors PMH corresponent signada per la persona peticionària Aquest document es presentarà només en aquells casos que no hagi possibilitat d'obtenir cap dels dos documents anteriors

 

Documentació acreditativa del domicili on es fa la inscripció al Padró

 • Escriptura de propietat de l'habitatge o contracte de compravenda, on la persona sol·licitant consti com a nova propietària, o bé
 • Contracte de lloguer vigent on la persona sol·licitant consti com a arrendatària,
 • Últim rebut de lloguer pagat per acreditar la vigència del contracte de lloguer
 • Model MD-PMH-03 Model autorització PMH titular habitatge, signada per la persona propietària o titular del contracte de lloguer de l'habitatge. Es comprovarà la titularitat de l'habitatge.
 • Certificat de la Direcció del Centre residencial, en el cas d'empadronament en residència tercera edat, centres residència per a persones amb discapacitat o similar

 

En cas que el document que heu de presentar no consti en l'apartat anterior, incorporeu-lo a través de la següent opció:

 • Altres documents per a la tramitació

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Documentació
- Full Padronal (MD-PMH-01)
Documentació acreditativa de la identitat
- Documentació d'identitat en vigor de totes les persones majors de 14 anys
- Llibre de família o certificat de naixement de totes les persones menors d'edat
En cas de menors que residiran amb un progenitor
- Model autorització menors (MD-PMH-04)
- Resolució judicial
- Model declaració responsable (MD-PMH-05)
Documentació acreditativa del domicili
- Escriptura de propietat o contracte compravenda
- Contracte de lloguer vigent
- Últim rebut de lloguer pagat
- Model autorització del titular de l'habitatge (MD-PMH-03)
- Certificat de la direcció del centre residencial
Altres documents
- Altres documents per a la tramitació