Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

Alta del Padró Municipal d'Habitants per naixement


Finalitat

Es denomina alta per naixement a la inscripció en el padró dels fills i filles acabats de néixer de les persones empadronades a Rubí.

Podeu accedir a aquest tràmit amb  certificat electrònic o amb sistema VÀLID.

Si no disposeu IDCAT MOBIL el podeu demanar en aquesta adreça. https://idcatmobil.seu.cat

Documentació obligatòria:

  • Document d'identitat dels progenitors
  • Certificat de naixement del Registre Civil o Llibre de família (preferentment el primer)


En cas que el nounat s'empadroni únicament amb un dels progenitors s'ha de presentar, a més, un d'aquests documents:


  • El model MD-PMH-04-Model autorització menors PMH, per poder realitzar l'alta del PMH del menor en el seu domicili, o bé
  • Resolució judicial de la guàrdia i custòdia a nom de la persona peticionària o bé
  • Model MD-PMH-05-Model declaració responsable menors PMH corresponent signada per la persona peticionària


En cas que el nounat s'empadroni amb persones diferents als seus progenitors han de portar:


  • MD-PMH-03 Model autorització PMH titular habitatge


A més, un dels següents documents:


  • Autorització conjunta dels representants legals del menor, amb la signatura original i el document d'identificació d'ambdós, o bé
  • Resolució judicial on s'estableixi on ha d'empadronar-se el menor.

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Documentació general
- Document d'identitat dels progenitors
- Certificat de naixement del Registre Civil o Llibre de família (preferentment el primer)
- Autorització menors (si escau) MD-PMH-04
- Resolució judicial (si escau)
- Declaració responsable menors (si escau) MD-PMH-05
- Autorització del titular de la vivenda (si escau) MD-PMH03
- Document d'identitat del titular de la vivenda (si escau)
- Altres documents