Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

OEPE-A Ocupació espai públic (aparells d'atracció, casetes fires)

OEPE-A Ocupació espai públic (aparells d'atracció, casetes de fires)


Finalitat

AVÍS IMPORTANT

 Abans de "continuar" el tràmit cal que:

1- Comproveu si disposeu de certificat digital o  IDCAT MÒBIL, si us plau, feu-lo servir per accedir al tràmit.

2- Si no heu emplenat encara la sol·licitud, podeu descarregar el model de sol·licitud a l'apartat "Documents relacionats".

3- Empleneu la sol·licitud amb molta atenció per tal que no falti cap dada necessària.          

4- Guardeu la sol·licitud emplenada a l'ordinador.

És important que recordeu el lloc on heu guardat la sol·licitud perquè més endavant l'haureu d'incorporar com a document adjunt.

5- Adjunteu la documentació necessària.

Una vegada presentada la documentació i finalitzat el procés, es generarà un document justificant de registre.

6- Una vegada registrada la sol·licitud, el servei de MOBILITAT (en el cas de particulars) / o la FUER (en el cas d'empreses) us enviarà una notificació adjuntant l'enllaç de la Seu Electrònica on descarregar la carta de pagament de la taxa corresponent i una clau numèrica. 

7- Haureu d'anar a l'apartat de la Seu Electrònica "Validació de documents" i descarregar la carta de pagament, posant la clau numèrica.

8- El pagament de la taxa es podrà fer telemàticament, des de l?aplicació de la vostra entitat bancària a "pagament de taxes/impostos/tributs" amb les seqüències numèriques que trobareu a la casella "Dades econòmiques" o caldrà imprimir el document i personar-se a les oficines de les entitats financeres que consten en el document.

9- Recordeu que el pagament de la taxa és obligatori per obtenir el permís d?ocupació de l?espai públic.

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Documentació requerida
- Sol·licitud d'ocupació d'espai públic
- Còpia del DNI / NIF
- Còpia de la declaració censal d?Hisenda model 036 o 037
- Còpia de l?assegurança de responsabilitat civil (pòlissa i rebut en vigor)
- Còpia del butlletí d?instal·lació elèctrica
- Per als aparells mecànics: original del certificat de muntatge
- Certificat del correcte muntatge de la instal·lació i del funcionament del grup electrogen
- Còpia de l'assegurança de responsabilitat civil del grup electrogen
- Còpia del certificat de revisió dels extintors