Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

TIC - Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires

TIC - Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires


Finalitat

AVÍS IMPORTANT

Abans de "continuar" el tràmit cal que:

1- Comproveu si disposeu d'algun mètode d'identificació digital com un certificat electrònic o sistema vàlid. Si actualment no en disposeu , teniu la possibilitat d' accedir a la plataforma IDCAT mòbil mitjançant:  alta al servei IDCAT MÒBIL,

2- Comprovi que dispossa de tota la documentació necessària.

És important que recordeu el lloc on heu guardat la documentació perquè més endavant l'haureu d'incorporar com a document adjunt.
  

Sempre que sigui possible feu servir un ordinador, atès que hem detectat que la tramitació mitjançant mòbil genera algun problema a l'hora de guardar documents.


 Us recordem la necessitat de fer un ús responsable d'aquest canal per tal d'assegurar una prestació eficient i adequada del servei. 

Terminis de presentació

01/10/2021 00:01:00  - 

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Documentació requerida
- Sol·licitud d'ocupació d'espai públic amb taules i cadires
- Fotocòpia del DNI / NIF de la persona interessada
- Plànol de situació del local i fotografia actual de la zona o de l?espai
- Plànol de planta de la terrassa a escala 1:50
- Còpia de l'assegurança de responsabilitat civil del local extensiva als elements instal·lats en la via pública en vigor
- Rebut de l'assegurança en vigor
- Autorització del propietari/ària o propietaris de l'espai físic en el qual s?ha de desenvolupar l'activitat
- Conformitat dels ocupants dels habitatges contigus al lloc on es desenvolupi l'activitat
En cas de representació
- Model d'autorització de representació MD-02-CAT o acreditació documental de la representació
En cas de terrasses amb para-sols, jardineres o estufes
- En el cas de terrasses amb estufes: característiques tècniques, certificat d?homologació i plànol indicant la ubicació de les estufes
- En el cas de terrasses amb jardineres o testos, plànol en què constin i es fixin els tipus d?elements que es voldran col·locar
- En el cas de terrasses amb para-sols, s'haurà d'aportar el plànol de la secció a escala de la terrassa