Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

Comunicació canvi de titularitat de llicència d'obres

Comunicació canvi de titularitat de llicència d'obres


Finalitat

Abans de "continuar" el tràmit cal que:

1- Comproveu si disposeu d'algun mètode d'identificació digital com un certificat electrònic o sistema vàlid. Si actualment no en disposeu , teniu la possibilitat d' accedir a la plataforma IDCAT mòbil mitjançant:  alta al servei IDCAT MÒBIL,

2- El primer pas per presentar una comunicació prèvia d?obres és sol·licitar l'autoliquidació de la taxa (OF núm 17: taxa per llicències urbanístiques) a  l'Oficina de Gestió tributària de la Diputació de Barcelona.

A causa de l'estat d'alarma provocat per la COVID-19, que afecta  l'obertura de les oficines,  actualment l'accés a aquest tràmit és únicament telemàtic. Caldrà que presenteu, mitjançant la pàgina web http://orgt.diba.cat, en l'apartat "presentació d'escrit per registre telemàtic"  la generació de la taxa.

Un cop hagueu presentat la sol·licitud, l'Organisme generarà l'autoliquidació i rebreu un correu electrònic amb l'enllaç necessari per descarregar el document.3- Si no heu emplenat encara la sol·licitud, descarregueu el model de sol·licitud.

4- Empleneu la sol·licitud amb molta atenció per tal que no manqui cap dada necessària.          

5- Guardeu la sol·licitud emplenada a l'ordinador.

És important que recordeu el lloc on heu guardat la sol·licitud perquè més endavant l'haureu d'incorporar com a document adjunt.
  

Sempre que sigui possible feu servir un ordinador, atès que hem detectat que la tramitació mitjançant mòbil genera algun problema a l'hora de guardar documents.

Si tens problemes per tramitar online, pots consultar la guia d'errors al tramitar la instància de forma electrònica.

Terminis de presentació

23/06/2021 00:01:00  - 

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Documentació requerida
- Model de sol·licitud de comunicació de canvi de titularitat
- Acreditació del pagament de la taxa corresponent al canvi de titularitat, només si la llicència està atorgada
- Acreditació constitució fiança desperfectes a la via pública i, si s'escau, de la fiança per la gestió de residus de la construcció
- Còpia dels D.N.I. dels titulars
- Document de cessió i acceptació de drets i obligacions de tota la documentació obrant a l?expedient ,firmada per tos els titulars o legals representants
- Còpia compulsada d'escriptura de constitució de societat, si escau, i dels poders de representació corresponents.
- Documents de renúncia dels tècnics competents (arquitecte, arquitecte tècnic i coordinador de seguretat i salut) abans del canvi de titular
- Document d'assumeix dels nous tècnics competents, a nom del nou titular
- Declaració per la qual l'adquirent coneix la situació jurídica de la llicència d'obres en el moment de sol·licitar la transmissió