Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

GUAL - BAIXA GUAL

GUAL - BAIXA Gual


Finalitat

AVÍS IMPORTANT

 Abans de "continuar" el tràmit cal que:

1- Comproveu si disposeu de certificat digital o  IDCAT MÒBIL, si us plau, feu-lo servir per accedir al tràmit.

2- Si no heu emplenat encara la sol·licitud, podeu descarregar el model de sol·licitud a l'apartat "Documents relacionats".

3- Empleneu la sol·licitud amb molta atenció per tal que no manqui cap dada necessària.          

4- Guardeu la sol·licitud emplenada a l'ordinador.

És important que recordeu el lloc on heu guardat la sol·licitud perquè més endavant l'haureu d'incorporar com a document adjunt.

5- Adjunteu la documentació necessària.

Una vegada presentada la documentació i finalitzat el procés, es generarà un document justificant de registre.

6- Una vegada presentada la documentació, el departament OAC / FUER enviarà una notificació, adjuntant l'enllaç a la SEU on descarregar la carta de pagament de la taxa corresponent. 

7- El sol·licitant haurà d'anar a l'apartat de la SEU de validació de documentació i descarregar la carta de pagament.

8- S'haurà d'imprimir la carta de pagament i pagar a les entitats financeres que consten en el document.

9.- En el cas de més d'una tramitació de la mateixa llicència al mateix dia, només s'haurà d'abonar una taxa de 34,00 euros per tramitació i/o gestió per agrupament de tràmits. Per fer efectiva aquesta bonificació de la taxa, caldrà que en els tràmits posteriors es faci constar en el apartat d'observacions el número de registre d'entrada  de la primera tramitació.

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Documentació requerida
- Sol·licitud de baixa de Llicència de gual
- Fotocòpia NIF/CIF titular o fotocòpia NIF Comunitat Veïns o NIF Comunitat Propietaris Pàrking
- Fotografia on es vegi la porta d'entrada dels vehicles, la vorada i la vorera
- Declaració jurada de no ús del gual
- Autorització propietari de l'immoble (sol·licitant gual no és propietari de la finca)
En cas de representació
- En cas de tenir representant legal, fotocòpia atorgament de poders o de l'acta de nomenament president/secretari i del NIF d'ambdós si es comunitat de propietaris
En cas de defunció del titular
- En cas defunció del titular, fotocopia certificació literal defunció i acceptació herència