Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

IBIAJ - Ajuts per al pagament de l'IBIFinalitat

AVÍS IMPORTANT

Si disposeu de certificat electrònic o de la possibilitat d'obtenir-lo  alta al servei IDCAT MÒBIL, si us plau, feu-lo servir per accedir al tràmit.

En aquest moment no és possible enviar la notificació en suport paper, a la vista del Reial decret 487/2020, de 10 d'abril, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Per aquest motiu, haurà de seleccionar la notificació electrònica , exclusivament.

 

Si tens problems per a  tramitar online, pots consultar la guia d'errors al tramitar la instància de forma electrònica.

 Us recordem la necessitat de fer un ús responsable d'aquest canal per tal d'assegurar una prestació eficient i adequada del servei. 

Terminis de presentació

22/06/2020 00:01:00  -  31/07/2020 23:59:00

Efecte del silenci administratiu

Desestimatori

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Documentació requerida
- Sol·licitud d'Ajuts IBI degudament omplert
- Còpia del DNI / NIE, en vigor, de tots els majors de 18 anys residents al domicili
- En cas d'estar obligat al pagament per repercussió legal, còpia de contracte de lloguer i dels rebuts que n'acreditin l'abonament de l'IBI.
- Còpia dels justificants del pagament de la hipoteca o el lloguer, si s'escau
- Còpia del reconeixement de grau de discapacitat, si s'escau
- Còpia del títol de familia monoparental, si s'escau
- En cas de representació cal aportar document d'autorització MD-002-CAT-V1
Sol·licitud fora de termini