Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

Comunicació de canvi de titularitat d'activitats


Finalitat

AVÍS IMPORTANT

 Abans de "continuar" el tràmit cal que:


1- Comproveu si disposeu de certificat digital o  IDCAT MÒBIL, si us plau, feu-lo servir per accedir al tràmit.

2- Si no heu emplenat encara la sol·licitud, podeu descarregar el model de sol·licitud a l'apartat "Documents relacionats".

3- Empleneu la sol·licitud amb molta atenció per tal que no manqui cap dada necessària.          

4- Guardeu la sol·licitud emplenada a l'ordinador.

És important que recordeu el lloc on heu guardat la sol·licitud perquè més endavant l'haureu d'incorporar com a document adjunt.

5- Adjunteu la documentació necessària.

Una vegada presentada la documentació i finalitzat el procés, es generarà un document justificant de registre.

6- Una vegada presentada la documentació, el departament FUER enviarà una notificació, adjuntant l'enllaç a la SEU on descarregar la carta de pagament de la taxa corresponent. 

7- El sol·licitant haurà d'anar a l'apartat de la SEU de validació de documentació i descarregar la carta de pagament.

8- El pagament es pot realitzar a la SEU electrònica de la diputació amb tarjeta bancaria.

O bé banca electrònica si són clients de La Caixa, BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell Empresa o Banco Sabadell Particulars.

O imprimir la carta de pagament i pagar per finestreta a les entitats financeres que consten en el document.

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Documentació requerida
- Sol·licitud de petició degudament cumplimentada
- Còpia del DNI, NIF o NIE del representant legal
- Còpia de documentació oficial que acrediti la representació
- Còpia de la identificació del titular: DNI, NIF o NIE (p. física), NIF o CIF (empresa)
- Còpia del darrer rebut de l'IBI (contribució urbana)
- Fotografia de la façana de l'activitat