Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

Llicència d'Obra (LEGALITZACIÓ)


Finalitat

El primer pas per presentar una llicència d'obres és sol·licitar l'autoliquidació de la taxa (OF núm 17: taxa per llicències urbanístiques) a  l'Oficina de Gestió tributària de la Diputació de Barcelona.

Un cop hagueu presentat la sol·licitud, l'Organisme generarà l'autoliquidació i rebreu un correu electrònic amb l'enllaç necessari per descarregar el document.

El pas següent és formalitzar el pagament de la taxa (podeu fer-ho des de la mateixa pàgina web).

A partir d'aquí, caldrà presentar la sol·licitud corresponent al tràmit que trobareu a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Rubí.

Cada document annexat ha de tenir una mida inferior a  3 Mb, excepte el projecte que permetrà la incorporació de diferents fitxers amb un màxim de 20 Mb cadascun.

Un cop hagueu registrat la sol·licitud de llicència, l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) us generarà la carta de pagament corresponent a les fiances per possibles desperfectes a la via pública. Rebreu aquesta carta de pagament mitjançant requeriment (notificació electrònica) que us permetrà descarregar-la. Posteriorment al pagament,  heu de presentar el justificant econòmic acreditatiu,  a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Rubí mitjançant el tràmit instància genèrica.

Tot i tractar-se d'un tràmit telemàtic, en determinats casos es podrà requerir l'aportació d?una còpia del projecte en format paper.  

Si tens problemes per tramitar online, pots consultar la guia d'errors al tramitar la instància de forma electrònica.

Qui el pot presentar

Les Empreses, Entitats o representants legals d'aquestes (amb poders de representació) s'han d'identificar amb certificat digital.

Les persones físiques o persones autoritzades poden accedir amb certificat digital o idCATMÒBIL (sistema valid).

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Documentació
- Sol·licitud de Llicència d'Obres Majors (per duplicat si la presentació és presencial)
- Autorització de la comunitat de propietaris,si s'escau
- Certificat emès per facultatiu competent que acrediti que l'edifici o aquella part del mateix (objecte a legalitzar) és apte per al ús que es pretén utilitzar, conforme a la normativa aplicable
- Escriptura de la constitució de la societat i poders del representant (si es tracta d'una societat)
- Fitxa justificativa d'obtenció del Pressupost de Referència (Pr) o document equivalent. En compliment de l'Ordenança Fiscal núm. 6 i núm. 17
- Fotografies de la finca, signades (per darrera) pel promotor
- Projecte Tècnic de Telecomunicacions (Decret 1/1998 sobre infraestructures i serveis de Telecomunicacions), (si és necessari)
- Projecte Tècnic signat per Promotor i tècnic. Per duplicat si és presencial
- Plànol d'emplaçament del Planejament Vigent (signat).
- Qüestionari d'Estadística d'edificació i habitatge. Per duclicat si és presencial
- Sol·licitud de construcció de connexió a clavegueram o certificat tècnic de la seva existència i suficiència d'aquesta connexió per a l'ús a realitzar. (Es tramitarà a SOREA)
- Document justificatiu del pagament de l'Autoliquidació de la Taxa per llicència urbanística (1,5% Pressupost de Referència)
- Document d?Autoliquidació de la taxa municipal, segons Ordenança Fiscal vigent
Documentació de representació
- Poders del representant legal (persona jurídica)
- Model d'autorització (persona física)