Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

Llicència d'Obra (ENDERROC)


Finalitat

El primer pas per presentar una llicència d'obres és sol·licitar l'autoliquidació de la taxa (OF núm 17: taxa per llicències urbanístiques) a  l'Oficina de Gestió tributària de la Diputació de Barcelona.

A causa de l'estat d'alarma provocat per la COVID-19, que afecta  l'obertura de les oficines,  actualment l'accés a aquest tràmit és únicament telemàtic. Caldrà que presenteu, mitjançant la pàgina web http://orgt.diba.cat, en l'apartat "presentació d'escrit per registre telemàtic"  la generació de la taxa. Aquest escrit haurà de contenir les dades següents: ubicació de l'obra, referència cadastral (si la coneix), dades del subjecte passiu i pressupost de referència.

Un cop hagueu presentat la sol·licitud, l'Organisme generarà l'autoliquidació i rebreu un correu electrònic amb l'enllaç necessari per descarregar el document.

El pas següent és formalitzar el pagament de la taxa (podeu fer-ho des de la mateixa pàgina web).

A partir d'aquí, caldrà presentar la sol·licitud corresponent al tràmit que trobareu a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Rubí.

Cada document annexat ha de tenir una mida inferior a  3 Mb, excepte el projecte que permetrà la incorporació de diferents fitxers amb un màxim de 20 Mb cadascun.

Un cop hagueu registrat la sol·licitud de llicència, l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) us generarà la carta de pagament corresponent a les fiances per possibles desperfectes a la via pública. Rebreu aquesta carta de pagament mitjançant requeriment (notificació electrònica) que us permetrà descarregar-la. Posteriorment al pagament,  heu de presentar el justificant econòmic acreditatiu,  a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Rubí mitjançant el tràmit instància genèrica.

Tot i tractar-se d'un tràmit telemàtic, en determinats casos es podrà requerir l'aportació d?una còpia del projecte en format paper.  

AVÍS IMPORTANT

En aquest moment no és possible enviar la notificació en suport paper, a la vista del Reial decret 487/2020, de 10 d'abril, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Per aquest motiu, haurà de seleccionar la notificació electrònica , exclusivament.

Si tens problemes per tramitar online, pots consultar la guia d'errors al tramitar la instància de forma electrònica.

Qui el pot presentar

Les Empreses, Entitats o representants legals d'aquestes (amb poders de representació) s'han d'identificar amb certificat digital.

Les persones físiques o persones autoritzades poden accedir amb certificat digital o idCATMÒBIL (sistema valid).

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Documentació
- Sol·licitud de Llicència d'Obres Majors. (per duplicat si la presentació és presencial)
- Autorització de la comunitat de propietaris en el cas d'obres d'enderroc parcial que afectin elements estructurals
- Estudi de gestió de residus de construcció i demolició. En compliment del decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC)
- Escriptura de la constitució de la societat i poders del representant (si es tracta d'una societat)
- Estudi de Seguretat i Salut convenientment signat ( o Estudi Bàsic, si és el cas)
- Fitxa justificativa d'obtenció del Pressupost de Referència (Pr) o document equivalent. En compliment de l'Ordenança Fiscal núm. 6 i núm. 17
- Fotografies de la finca, signades (per darrera) pel promotor
- Nomenament del contractista (es podrà aportar conjuntament amb el Projecte d'Execució previ a l'inici de les obres)
- Nomenament de la Coordinació de seguretat (si s'escau)
- Nomenament de la Direcció facultativa i permanència en obra visat pel col·legi professional que correspongui.
- Projecte Tècnic signat per Promotor i tècnic. Per duplicar si és presencial
- Plànol d'emplaçament del Planejament Vigent (signat).
- Questionari d'Estadística d'edificació i habitatge. Per duplicat si és presencial
- Plànol detallat amb el mobiliari urbà i cas que fos necessari, aportar sol. de retirada. Cas que no hi hagi cal justificar-ho.
- Document justificatiu del pagament de l'Autoliquidació de la Taxa per llicència urbanística (1,5% Pressupost de Referència)
- Document justificatiu d?acceptació de residus on consti l?import rebut en concepte de dipòsit
Documentació de representació
- Poders del representant legal (persona jurídica)
- Model d'autorització (persona física)