Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

Comunicació prèvia de primera ocupació

Comunicació prèvia de primera ocupació


Finalitat

Abans de "continuar" el tràmit cal que:

1- Comproveu si disposeu d'algun mètode d'identificació digital com un certificat electrònic o sistema vàlid. Si actualment no en disposeu , teniu la possibilitat d' accedir a la plataforma IDCAT mòbil mitjançant:  alta al servei IDCAT MÒBIL,

2- El primer pas per presentar una comunicació prèvia d?obres és sol·licitar l'autoliquidació de la taxa (OF núm 17: taxa per llicències urbanístiques) a  l'Oficina de Gestió tributària de la Diputació de Barcelona.

A causa de l'estat d'alarma provocat per la COVID-19, que afecta  l'obertura de les oficines,  actualment l'accés a aquest tràmit és únicament telemàtic. Caldrà que presenteu, mitjançant la pàgina web http://orgt.diba.cat, en l'apartat "presentació d'escrit per registre telemàtic"  la generació de la taxa.

Un cop hagueu presentat la sol·licitud, l'Organisme generarà l'autoliquidació i rebreu un correu electrònic amb l'enllaç necessari per descarregar el document.3- Si no heu emplenat encara la sol·licitud, descarregueu el model de sol·licitud.

4- Empleneu la sol·licitud amb molta atenció per tal que no manqui cap dada necessària.          

5- Guardeu la sol·licitud emplenada a l'ordinador.

És important que recordeu el lloc on heu guardat la sol·licitud perquè més endavant l'haureu d'incorporar com a document adjunt.
  

Sempre que sigui possible feu servir un ordinador, atès que hem detectat que la tramitació mitjançant mòbil genera algun problema a l'hora de guardar documents.

Si tens problemes per tramitar online, pots consultar la guia d'errors al tramitar la instància de forma electrònica.

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Documentació requerida
- Model de sol·licitud de comunicació prèvia de primera ocupació (per duplicat, si se fa per registre presencial)
- Document d'autoliquidació de la taxa (Carta de pagament de l'Organisme de Gestió Tribatària de la Diputació de Barcelona ORGT)
- Document justificatiu del pagament Autoliquidació de la Taxa per comunicació prèvia de PO
- Fotocopia del D.N.I. o C.I.F. (o exhibició de l'original)
- Fotografia de la façana/es i fotografies de l'estat de la via pública. El suport serà en paper fotogràfic o de qualitat equivalent. No s'admetrà fotografies instantànies ni imatges de baixa qualitat.
- Còpia compulsada o original del certificat final d'obres emès per la direcció facultativa de l'obra, degudament visat pel Col·legi Professional.
- Còpia compulsada dels fulls segellats de l'alta o variació al Cadastre Immobiliari (900D).
- Còpia compulsada del certificat o butlletí d'instal·lació del compliment del projecte tècnic d'infraestructura comuna de telecomunicacions segellat per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, si s'escau.
- Documentació acreditativa de la vinculació de les places d'aparcament, si s'escau.