Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

Comunicació prèvia d'obres SENSE PROJECTE TÈCNIC - CPO

Comunicació prèvia d'obres SENSE PROJECTE TÈCNIC - CPO


Finalitat

Abans de "continuar" el tràmit cal que:

1- Comproveu si disposeu d'algun mètode d'identificació digital com un certificat electrònic o sistema vàlid. Si actualment no en disposeu , teniu la possibilitat d' accedir a la plataforma IDCAT mòbil mitjançant:  alta al servei IDCAT MÒBIL,

2- El primer pas per presentar una comunicació prèvia d?obres és sol·licitar l'autoliquidació de la taxa (OF núm 17: taxa per llicències urbanístiques) a  l'Oficina de Gestió tributària de la Diputació de Barcelona.

A causa de l'estat d'alarma provocat per la COVID-19, que afecta  l'obertura de les oficines,  actualment l'accés a aquest tràmit és únicament telemàtic. Caldrà que presenteu, mitjançant la pàgina web http://orgt.diba.cat, en l'apartat "presentació d'escrit per registre telemàtic"  la generació de la taxa.

Un cop hagueu presentat la sol·licitud, l'Organisme generarà l'autoliquidació i rebreu un correu electrònic amb l'enllaç necessari per descarregar el document.3- Si no heu emplenat encara el model de comunicació prèvia d'obres, descarregueu el model

4- Empleneu la sol·licitud amb molta atenció per tal que no manqui cap dada necessària.          

5- Guardeu la sol·licitud emplenada a l'ordinador.

És important que recordeu el lloc on heu guardat la sol·licitud perquè més endavant l'haureu d'incorporar com a document adjunt.
  

Sempre que sigui possible feu servir un ordinador, atès que hem detectat que la tramitació mitjançant mòbil genera algun problema a l'hora de guardar documents.

Si tens problemes per tramitar online, pots consultar la guia d'errors al tramitar la instància de forma electrònica.

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Documentació
- Sol·licitud de comunicació d'obres
- Document justificatiu del pagament de la taxa per comunicació d'obres
- Autor. Comunitat P. en cas d'obres que afectin elements estructurals i/o façanes i elements comuns
- Fitxa justificativa d'obtenció del Pr en compliment O.F. 6 i 17
- Fotografies a color i en bona resolució de l'estat actual de la finca (signat)
- Nomenament del contractista
- Plànol d'emplaçament del PGO (signat)
- Document d'acceptació de residus signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. Hi ha de constar el codi de gestor, domicili de l'obra i l'import del rebut
- Document d?Autoliquidació de la taxa municipal, segons Ordenança Fiscal vigent
Documentació de representació
- Poders del representant legal (persona jurídica)
- Model d'autorització (persona física)