Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

Llicència de parcel·lació urbanística

Llicència de parcel·lació urbanística


Finalitat

Abans de "continuar" el tràmit cal que:

1- Comproveu si disposeu d'algun mètode d'identificació digital com un certificat electrònic o sistema vàlid. Si actualment no en disposeu , teniu la possibilitat d' accedir a la plataforma IDCAT mòbil mitjançant:  alta al servei IDCAT MÒBIL,

2- El primer pas per presentar una comunicació prèvia d?obres és sol·licitar l'autoliquidació de la taxa (OF núm 17: taxa per llicències urbanístiques) a  l'Oficina de Gestió tributària de la Diputació de Barcelona.

A causa de l'estat d'alarma provocat per la COVID-19, que afecta  l'obertura de les oficines,  actualment l'accés a aquest tràmit és únicament telemàtic. Caldrà que presenteu, mitjançant la pàgina web http://orgt.diba.cat, en l'apartat "presentació d'escrit per registre telemàtic"  la generació de la taxa.

Un cop hagueu presentat la sol·licitud, l'Organisme generarà l'autoliquidació i rebreu un correu electrònic amb l'enllaç necessari per descarregar el document.3- Si no heu emplenat encara la sol·licitud, descarregueu el model de sol·licitud.

4- Empleneu la sol·licitud amb molta atenció per tal que no manqui cap dada necessària.          

5- Guardeu la sol·licitud emplenada a l'ordinador.

És important que recordeu el lloc on heu guardat la sol·licitud perquè més endavant l'haureu d'incorporar com a document adjunt.
  

Sempre que sigui possible feu servir un ordinador, atès que hem detectat que la tramitació mitjançant mòbil genera algun problema a l'hora de guardar documents.

Si tens problemes per tramitar online, pots consultar la guia d'errors al tramitar la instància de forma electrònica.

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Documentació requerida
- Model de sol·licitud de llicència de parcel·lació (per duplicat, si es fa per registre presencial)
- Document d'autoliquidació de la taxa (Carta de pagament generada per la diputació)
- Justificant de pagament de la taxa municipal, segons Ordenança Fiscal vigent.
- Memòria justificativa, que ha de comprendre la finalitat o l'ús a què es pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel·les i finques.
- Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l'operació jurídica assimilada que se sol.liciti.
- Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referència registral i cadastral.
- Plànol parcel·lari de la finca esmentada, a escala adequada i amb base cartogràfica topogràfica, representatiu dels lots proposats, amb indicació de les construccions existents (si n'hi han).
- Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.
- Fitxes descriptives lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbaníst. que s'hagin de cedir. Han d'especificar límits, cabuda i qualificació urbaníst. de cada lot, així com qualitat d'indivisible si escau.
- Còpia de l'escriptura de propietat de la finca.
- Còpia de l'escriptura de constitució de la societat i els poders del representant legal de la mateixa, si s'escau.
- Certificació cadastral descriptiva i gràfica dels immobles (art. 3.2 i 46 de la Ley de Catastro Inmobiliario).
- Fotografies de l'estat actual de la finca.
- Documentació per a la cessió de la porció de terreny corresponent, si s'escau.