Logo

Administració Oberta

Hora:  
 

Certificat de legalitat i antiguitat d'habitatges

Certificat de legalitat i antiguitat d'habitatges


Finalitat

Abans de "continuar" el tràmit cal que:

1- Comproveu si disposeu d'algun mètode d'identificació digital com un certificat electrònic o sistema vàlid. Si actualment no en disposeu , teniu la possibilitat d' accedir a la plataforma IDCAT mòbil mitjançant:  alta al servei IDCAT MÒBIL,

2- El primer pas per presentar una comunicació prèvia d?obres és sol·licitar l'autoliquidació de la taxa (OF núm 17: taxa per llicències urbanístiques) a  l'Oficina de Gestió tributària de la Diputació de Barcelona.

A causa de l'estat d'alarma provocat per la COVID-19, que afecta  l'obertura de les oficines,  actualment l'accés a aquest tràmit és únicament telemàtic. Caldrà que presenteu, mitjançant la pàgina web http://orgt.diba.cat, en l'apartat "presentació d'escrit per registre telemàtic"  la generació de la taxa.

Un cop hagueu presentat la sol·licitud, l'Organisme generarà l'autoliquidació i rebreu un correu electrònic amb l'enllaç necessari per descarregar el document.3- Si no heu emplenat encara la sol·licitud, descarregueu el model de sol·licitud.

4- Empleneu la sol·licitud amb molta atenció per tal que no manqui cap dada necessària.          

5- Guardeu la sol·licitud emplenada a l'ordinador.

És important que recordeu el lloc on heu guardat la sol·licitud perquè més endavant l'haureu d'incorporar com a document adjunt.
  

Sempre que sigui possible feu servir un ordinador, atès que hem detectat que la tramitació mitjançant mòbil genera algun problema a l'hora de guardar documents.

Si tens problemes per tramitar online, pots consultar la guia d'errors al tramitar la instància de forma electrònica.

Efecte del silenci administratiu

No procedeix

Nivell d’identificació del sol·licitant

Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid

Documentació que cal aportar

Documentació requerida
- Model de sol·licitud de certificat de legalitat i d'antiguitat per duplicat
- Document d'autoliquidació i justificant de pagament de la taxa.
- Plànol d'emplaçament a escala 1:1000, que ha d'estar signat per la propietat i assenyalant degudament la parcel·la objecte de la petició.
- Fotocòpia del darrer rebut de contribució (IBI)
- Recomanable presentar còpia de la llicència d'obres, si és que se'n disposa, per facilitar la cerca de l'expedient administratiu.